CSR/โครงการธนาคารปูม้า

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
โครงการธนาคารปูม้า
04 กรกฎาคม 2019
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยอนุบาลปูม้า ไม่ให้สูญพันธุ์อันเนื่องมากจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ชาวประมง,สัตว์ใหญ่ที่กิจลูกปูเป็นอาหาร,ภัยธรรมชาติ และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย และเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรของปูม้าในธรรมชาติอีกด้วย

CSR/โครงการธนาคารปูม้า

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
โครงการธนาคารปูม้า
04 กรกฎาคม 2019
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยอนุบาลปูม้า ไม่ให้สูญพันธุ์อันเนื่องมากจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ชาวประมง,สัตว์ใหญ่ที่กิจลูกปูเป็นอาหาร,ภัยธรรมชาติ และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย และเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรของปูม้าในธรรมชาติอีกด้วย

CSR/โครงการธนาคารปูม้า

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
โครงการธนาคารปูม้า
04 กรกฎาคม 2019
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยอนุบาลปูม้า ไม่ให้สูญพันธุ์อันเนื่องมากจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ชาวประมง,สัตว์ใหญ่ที่กิจลูกปูเป็นอาหาร,ภัยธรรมชาติ และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย และเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรของปูม้าในธรรมชาติอีกด้วย

CSR/โครงการธนาคารปูม้า

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
โครงการธนาคารปูม้า
04 กรกฎาคม 2019
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยอนุบาลปูม้า ไม่ให้สูญพันธุ์อันเนื่องมากจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ชาวประมง,สัตว์ใหญ่ที่กิจลูกปูเป็นอาหาร,ภัยธรรมชาติ และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย และเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรของปูม้าในธรรมชาติอีกด้วย