CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1
03 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ณ หอประชุมศาลากลางภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ ผู้ป้วย แพทย์ และพยาบาลภายในโรงพยาบาลฯ พร้อมติดตั้งมุ้งกันยุง เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19

CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1
03 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ณ หอประชุมศาลากลางภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ ผู้ป้วย แพทย์ และพยาบาลภายในโรงพยาบาลฯ พร้อมติดตั้งมุ้งกันยุง เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19

CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1
03 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ณ หอประชุมศาลากลางภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ ผู้ป้วย แพทย์ และพยาบาลภายในโรงพยาบาลฯ พร้อมติดตั้งมุ้งกันยุง เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19

CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1
03 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ณ หอประชุมศาลากลางภูเก็ตแห่งใหม่ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ ผู้ป้วย แพทย์ และพยาบาลภายในโรงพยาบาลฯ พร้อมติดตั้งมุ้งกันยุง เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19