CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2
15 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมเป็นต้วแทนของทุกท่านที่ร่วมบริจาคพัดลมกันมาส่งมอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 12 นิ้ว จำนวน 100 ตัว เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19

CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2
15 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมเป็นต้วแทนของทุกท่านที่ร่วมบริจาคพัดลมกันมาส่งมอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 12 นิ้ว จำนวน 100 ตัว เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19

CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2
15 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมเป็นต้วแทนของทุกท่านที่ร่วมบริจาคพัดลมกันมาส่งมอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 12 นิ้ว จำนวน 100 ตัว เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19

CSR/ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมสนับสนุนเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2
15 เมษายน 2020
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย ร่วมสนับสนุนป้ายภายในโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมเป็นต้วแทนของทุกท่านที่ร่วมบริจาคพัดลมกันมาส่งมอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 12 นิ้ว จำนวน 100 ตัว เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแล รักษาผู้ป่วย Covid-19