CSR/ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

CSR/ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

CSR/ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป

CSR/ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ
14 มกราคม 2017
Southern-Media ร่วมกันจัดกิจกรรม "ทำความสะอาด และเก็บขยะ" ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และผู้สนใจอาสาร่วมกิจกรรมทั่วไป