CSR/ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล
10 มิถุนายน 2017
Southern-Media ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) "ปลูกผักบุ้งทะเล" ณ หาดไม้ขาว และมอบต้นตะเคียนให้วัดแขนนได้ไปปลูกภายในวัด

CSR/ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล

Image CSR
Image CSR
Image CSR
Image CSR
ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล
10 มิถุนายน 2017
Southern-Media ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) "ปลูกผักบุ้งทะเล" ณ หาดไม้ขาว และมอบต้นตะเคียนให้วัดแขนนได้ไปปลูกภายในวัด

CSR/ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล
10 มิถุนายน 2017
Southern-Media ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) "ปลูกผักบุ้งทะเล" ณ หาดไม้ขาว และมอบต้นตะเคียนให้วัดแขนนได้ไปปลูกภายในวัด

CSR/ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล

Image CSR Image CSR Image CSR Image CSR
ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล
10 มิถุนายน 2017
Southern-Media ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) "ปลูกผักบุ้งทะเล" ณ หาดไม้ขาว และมอบต้นตะเคียนให้วัดแขนนได้ไปปลูกภายในวัด