สินค้าและบริการ/

สื่อสิ่งพิมพ์/

Saturdays Style (งานพิมพ์โบรชัวร์)

Saturdays Style
งานพิมพ์โบรชัวร์
โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของร้าน Saturdays Style

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ/

สื่อสิ่งพิมพ์/

Saturdays Style (งานพิมพ์โบรชัวร์)

Saturdays Style
งานพิมพ์โบรชัวร์
โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของร้าน Saturdays Style

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

สินค้าและบริการ

สื่อสิ่งพิมพ์

Saturdays Style (งานพิมพ์โบรชัวร์)

Saturdays Style
งานพิมพ์โบรชัวร์
โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของร้าน Saturdays Style

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

สินค้าและบริการ

สื่อสิ่งพิมพ์

Saturdays Style (งานพิมพ์โบรชัวร์)

Saturdays Style
งานพิมพ์โบรชัวร์
โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของร้าน Saturdays Style

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net