Portfolios/ BCIS/ งานพิมพ์ไวนิล

Artwork image BCIS
Real-photo BCIS

งานพิมพ์ไวนิล

ป้ายไวนิล (Vinyl sinage) เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพมากเปรียบเทียบต่อต้นทุน ป้ายไวนิลมีความทนทานสูง สามารถใช้โฆษณาได้ชัดเจนโดดเด่น มองเห็นได้ไกล พิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงใหญ่มาก จากตัวอย่าง เป็นงานพิมพ์ไวนิลล้อมโครงการของโรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (BCIS Phuket)

Portfolios/ BCIS/ งานพิมพ์ไวนิล

Artwork image BCIS
Real-photo BCIS

งานพิมพ์ไวนิล

ป้ายไวนิล (Vinyl sinage) เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพมากเปรียบเทียบต่อต้นทุน ป้ายไวนิลมีความทนทานสูง สามารถใช้โฆษณาได้ชัดเจนโดดเด่น มองเห็นได้ไกล พิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงใหญ่มาก จากตัวอย่าง เป็นงานพิมพ์ไวนิลล้อมโครงการของโรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (BCIS Phuket)

Portfolios/ BCIS/ งานพิมพ์ไวนิล

Artwork image BCIS
Real-photo BCIS

งานพิมพ์ไวนิล

ป้ายไวนิล (Vinyl sinage) เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพมากเปรียบเทียบต่อต้นทุน ป้ายไวนิลมีความทนทานสูง สามารถใช้โฆษณาได้ชัดเจนโดดเด่น มองเห็นได้ไกล พิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงใหญ่มาก จากตัวอย่าง เป็นงานพิมพ์ไวนิลล้อมโครงการของโรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (BCIS Phuket)

Portfolios/ BCIS/ งานพิมพ์ไวนิล

Artwork image BCIS
Real-photo BCIS

งานพิมพ์ไวนิล

ป้ายไวนิล (Vinyl sinage) เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพมากเปรียบเทียบต่อต้นทุน ป้ายไวนิลมีความทนทานสูง สามารถใช้โฆษณาได้ชัดเจนโดดเด่น มองเห็นได้ไกล พิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงใหญ่มาก จากตัวอย่าง เป็นงานพิมพ์ไวนิลล้อมโครงการของโรงเรียนนานาชาติภูเก็ต (BCIS Phuket)