Portfolios/ B-Quik/ ป้ายบิลบอร์ด

Artwork image B-Quik
Real-photo B-Quik

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดของ บีควิก(B-quik) ที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ 4 แยกไฟแดงกะทู้

Portfolios/ B-Quik/ ป้ายบิลบอร์ด

Artwork image B-Quik
Real-photo B-Quik

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดของ บีควิก(B-quik) ที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ 4 แยกไฟแดงกะทู้

Portfolios/ B-Quik/ ป้ายบิลบอร์ด

Artwork image B-Quik
Real-photo B-Quik

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดของ บีควิก(B-quik) ที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ 4 แยกไฟแดงกะทู้

Portfolios/ B-Quik/ ป้ายบิลบอร์ด

Artwork image B-Quik
Real-photo B-Quik

ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายบิลบอร์ด (Billboards) คือป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่น 4 แยกไฟแดง หรือย่านที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากตัวอย่างรูปด้านบน คือ ป้ายบิลบอร์ดของ บีควิก(B-quik) ที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ 4 แยกไฟแดงกะทู้