Artwork product: Ramada Phuket Deevana
Real-photo product: Ramada Phuket Deevana

CNC

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จัดการให้วัสดุออกมาตามแบบด้วยความแม่นยำ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Ramada Phuket Deevana ที่ทำการผลิตตัวอักษร CNC ติดลงบนพลาสวูด เพื่อชูความโดดเด่นของตัวอักษร

Artwork product: Ramada Phuket Deevana
Real-photo product: Ramada Phuket Deevana

CNC

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จัดการให้วัสดุออกมาตามแบบด้วยความแม่นยำ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Ramada Phuket Deevana ที่ทำการผลิตตัวอักษร CNC ติดลงบนพลาสวูด เพื่อชูความโดดเด่นของตัวอักษร

Artwork product: Ramada Phuket Deevana
Real-photo product: Ramada Phuket Deevana

CNC

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จัดการให้วัสดุออกมาตามแบบด้วยความแม่นยำ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Ramada Phuket Deevana ที่ทำการผลิตตัวอักษร CNC ติดลงบนพลาสวูด เพื่อชูความโดดเด่นของตัวอักษร

Artwork product: Ramada Phuket Deevana
Real-photo product: Ramada Phuket Deevana

CNC

งาน CNC คืองานที่นำวัสดุที่ต้องการ เช่น สแตนเลส,อะคริลิค,พลาสวูด,พลาสติก,กระดาษ,ไม้ ฯลฯ มากัด หรือเจาะตามแบบที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จัดการให้วัสดุออกมาตามแบบด้วยความแม่นยำ ดังตัวอย่างด้านบนคือผลงาน CNC ของ Ramada Phuket Deevana ที่ทำการผลิตตัวอักษร CNC ติดลงบนพลาสวูด เพื่อชูความโดดเด่นของตัวอักษร