Artwork product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Real-photo product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

งานพิมพ์โบรชัวร์

โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (Kajonkietsuksa school) ที่มีความคมชัดทุกรายละเอียด

Artwork product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Real-photo product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

งานพิมพ์โบรชัวร์

โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (Kajonkietsuksa school) ที่มีความคมชัดทุกรายละเอียด

Artwork product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Real-photo product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

งานพิมพ์โบรชัวร์

โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (Kajonkietsuksa school) ที่มีความคมชัดทุกรายละเอียด

Artwork product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Real-photo product: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

งานพิมพ์โบรชัวร์

โบรชัวร์ (brochure) หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป หากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร ตัวอย่างจากรูป คือลักษณะงานพิมพ์โบวชัวร์ของ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (Kajonkietsuksa school) ที่มีความคมชัดทุกรายละเอียด