Artwork product: Luxury Thai Life
Real-photo product: Luxury Thai Life

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Stickers printing) เป็นงานพิมพ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง เนื่องจากการติดสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ๆนั้นมีความเสี่ยงที่สติ๊กเกอร์จะเกิดฟองอากาศเข้าไประหว่างการติดสูง ซึ่งจะทำให้ตัวชิ้นงานนั้นๆดูไม่สวย ดังตัวอย่างภาพชิ้นงานของ Luxury Thai Life รายนี้ ที่เป็นการผลิตสติ๊กเกอร์น้ำไปติดทับที่ Key-Card แบบแม่เหล็ก ทำให้ตัวการ์ดมีความหรูหรามากยิ่งขึ้น

Artwork product: Luxury Thai Life
Real-photo product: Luxury Thai Life

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Stickers printing) เป็นงานพิมพ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง เนื่องจากการติดสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ๆนั้นมีความเสี่ยงที่สติ๊กเกอร์จะเกิดฟองอากาศเข้าไประหว่างการติดสูง ซึ่งจะทำให้ตัวชิ้นงานนั้นๆดูไม่สวย ดังตัวอย่างภาพชิ้นงานของ Luxury Thai Life รายนี้ ที่เป็นการผลิตสติ๊กเกอร์น้ำไปติดทับที่ Key-Card แบบแม่เหล็ก ทำให้ตัวการ์ดมีความหรูหรามากยิ่งขึ้น

Artwork product: Luxury Thai Life
Real-photo product: Luxury Thai Life

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Stickers printing) เป็นงานพิมพ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง เนื่องจากการติดสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ๆนั้นมีความเสี่ยงที่สติ๊กเกอร์จะเกิดฟองอากาศเข้าไประหว่างการติดสูง ซึ่งจะทำให้ตัวชิ้นงานนั้นๆดูไม่สวย ดังตัวอย่างภาพชิ้นงานของ Luxury Thai Life รายนี้ ที่เป็นการผลิตสติ๊กเกอร์น้ำไปติดทับที่ Key-Card แบบแม่เหล็ก ทำให้ตัวการ์ดมีความหรูหรามากยิ่งขึ้น

Artwork product: Luxury Thai Life
Real-photo product: Luxury Thai Life

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Stickers printing) เป็นงานพิมพ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง เนื่องจากการติดสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ๆนั้นมีความเสี่ยงที่สติ๊กเกอร์จะเกิดฟองอากาศเข้าไประหว่างการติดสูง ซึ่งจะทำให้ตัวชิ้นงานนั้นๆดูไม่สวย ดังตัวอย่างภาพชิ้นงานของ Luxury Thai Life รายนี้ ที่เป็นการผลิตสติ๊กเกอร์น้ำไปติดทับที่ Key-Card แบบแม่เหล็ก ทำให้ตัวการ์ดมีความหรูหรามากยิ่งขึ้น