Artwork product: Rawai seafood restaurant
Real-photo product: Rawai seafood restaurant

งานพิมพ์รูปเล่ม

การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง (Menu printing) คือการเข้าเล่มโดยการ เจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วง มีการเว้นขอบคล้าย ๆ การเข้าเล่มแบบยึดหมุด นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท เมนูอาหาร และแค๊ตตาล๊อคสินค้า จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การเข้าหมุด 8 หน้าเป็นต้นไป ซึ่งจากตัวอย่างด้านบน เป็นผลงานงานพิมพ์เข้ารูปเล่มของ ราไวย์ ซีฟู๊ด เรสเตอรอง (Rawai seafood restaurant) ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเมนูอาหารให้กับทางภัตคาร

Artwork product: Rawai seafood restaurant
Real-photo product: Rawai seafood restaurant

งานพิมพ์รูปเล่ม

การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง (Menu printing) คือการเข้าเล่มโดยการ เจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วง มีการเว้นขอบคล้าย ๆ การเข้าเล่มแบบยึดหมุด นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท เมนูอาหาร และแค๊ตตาล๊อคสินค้า จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การเข้าหมุด 8 หน้าเป็นต้นไป ซึ่งจากตัวอย่างด้านบน เป็นผลงานงานพิมพ์เข้ารูปเล่มของ ราไวย์ ซีฟู๊ด เรสเตอรอง (Rawai seafood restaurant) ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเมนูอาหารให้กับทางภัตคาร

Artwork product: Rawai seafood restaurant
Real-photo product: Rawai seafood restaurant

งานพิมพ์รูปเล่ม

การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง (Menu printing) คือการเข้าเล่มโดยการ เจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วง มีการเว้นขอบคล้าย ๆ การเข้าเล่มแบบยึดหมุด นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท เมนูอาหาร และแค๊ตตาล๊อคสินค้า จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การเข้าหมุด 8 หน้าเป็นต้นไป ซึ่งจากตัวอย่างด้านบน เป็นผลงานงานพิมพ์เข้ารูปเล่มของ ราไวย์ ซีฟู๊ด เรสเตอรอง (Rawai seafood restaurant) ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเมนูอาหารให้กับทางภัตคาร

Artwork product: Rawai seafood restaurant
Real-photo product: Rawai seafood restaurant

งานพิมพ์รูปเล่ม

การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง (Menu printing) คือการเข้าเล่มโดยการ เจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วง มีการเว้นขอบคล้าย ๆ การเข้าเล่มแบบยึดหมุด นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท เมนูอาหาร และแค๊ตตาล๊อคสินค้า จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การเข้าหมุด 8 หน้าเป็นต้นไป ซึ่งจากตัวอย่างด้านบน เป็นผลงานงานพิมพ์เข้ารูปเล่มของ ราไวย์ ซีฟู๊ด เรสเตอรอง (Rawai seafood restaurant) ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเมนูอาหารให้กับทางภัตคาร