Artwork product: Advice
Real-photo product: Advice

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจร (Street cut-out) มีส่วนประกอบหลักคือโครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลักข้างทาง และพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน ซึ่งปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย, ท้องถนน หรือตามแยกไฟจราจร

Artwork product: Advice
Real-photo product: Advice

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจร (Street cut-out) มีส่วนประกอบหลักคือโครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลักข้างทาง และพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน ซึ่งปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย, ท้องถนน หรือตามแยกไฟจราจร

Artwork product: Advice
Real-photo product: Advice

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจร (Street cut-out) มีส่วนประกอบหลักคือโครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลักข้างทาง และพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน ซึ่งปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย, ท้องถนน หรือตามแยกไฟจราจร

Artwork product: Advice
Real-photo product: Advice

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจร (Street cut-out) มีส่วนประกอบหลักคือโครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลักข้างทาง และพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน ซึ่งปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย, ท้องถนน หรือตามแยกไฟจราจร