Artwork product: Twin Sands Resort & Spa
Real-photo product: Twin Sands Resort & Spa

ป้ายทาวเวอร์

ป้ายทาวเวอร์ (Tower Sign) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Pylon Sign มีลักษณะเป็นป้ายตั้งเสาสูงเด่นและมีโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่รองรับตัวป้าย หรือมีลักษณะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคาร หน้าบริษัทต่างๆ ด้วยจุดเด่นที่มีลักษณะสูงใหญ่นี้เอง ทำให้บรรดาศูนย์บริการ (Center Serivice),โชว์รูมรถ (Motor show) หรือ ศูนย์การค้า(Plaza) นิยมใช้เพื่อการโปรโมทสินค้า หรือบริการของตนเองให้ดูเด่นชัด จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายทาวเวอร์ของ อัพโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง (Absolute Twin Sands Resort & Spa)

Artwork product: Twin Sands Resort & Spa
Real-photo product: Twin Sands Resort & Spa

ป้ายทาวเวอร์

ป้ายทาวเวอร์ (Tower Sign) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Pylon Sign มีลักษณะเป็นป้ายตั้งเสาสูงเด่นและมีโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่รองรับตัวป้าย หรือมีลักษณะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคาร หน้าบริษัทต่างๆ ด้วยจุดเด่นที่มีลักษณะสูงใหญ่นี้เอง ทำให้บรรดาศูนย์บริการ (Center Serivice),โชว์รูมรถ (Motor show) หรือ ศูนย์การค้า(Plaza) นิยมใช้เพื่อการโปรโมทสินค้า หรือบริการของตนเองให้ดูเด่นชัด จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายทาวเวอร์ของ อัพโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง (Absolute Twin Sands Resort & Spa)

Artwork product: Twin Sands Resort & Spa
Real-photo product: Twin Sands Resort & Spa

ป้ายทาวเวอร์

ป้ายทาวเวอร์ (Tower Sign) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Pylon Sign มีลักษณะเป็นป้ายตั้งเสาสูงเด่นและมีโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่รองรับตัวป้าย หรือมีลักษณะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคาร หน้าบริษัทต่างๆ ด้วยจุดเด่นที่มีลักษณะสูงใหญ่นี้เอง ทำให้บรรดาศูนย์บริการ (Center Serivice),โชว์รูมรถ (Motor show) หรือ ศูนย์การค้า(Plaza) นิยมใช้เพื่อการโปรโมทสินค้า หรือบริการของตนเองให้ดูเด่นชัด จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายทาวเวอร์ของ อัพโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง (Absolute Twin Sands Resort & Spa)

Artwork product: Twin Sands Resort & Spa
Real-photo product: Twin Sands Resort & Spa

ป้ายทาวเวอร์

ป้ายทาวเวอร์ (Tower Sign) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Pylon Sign มีลักษณะเป็นป้ายตั้งเสาสูงเด่นและมีโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่รองรับตัวป้าย หรือมีลักษณะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคาร หน้าบริษัทต่างๆ ด้วยจุดเด่นที่มีลักษณะสูงใหญ่นี้เอง ทำให้บรรดาศูนย์บริการ (Center Serivice),โชว์รูมรถ (Motor show) หรือ ศูนย์การค้า(Plaza) นิยมใช้เพื่อการโปรโมทสินค้า หรือบริการของตนเองให้ดูเด่นชัด จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นป้ายทาวเวอร์ของ อัพโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง (Absolute Twin Sands Resort & Spa)