Artwork product: SANTA FE'
Real-photo product: SANTA FE'

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจรของ SANTA FE' มีส่วนประกอบหลักคือ โครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลัก ข้างทางและพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่านซึ่ง ปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย หรือท้องถนน

Artwork product: SANTA FE'
Real-photo product: SANTA FE'

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจรของ SANTA FE' มีส่วนประกอบหลักคือ โครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลัก ข้างทางและพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่านซึ่ง ปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย หรือท้องถนน

Artwork product: SANTA FE'
Real-photo product: SANTA FE'

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจรของ SANTA FE' มีส่วนประกอบหลักคือ โครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลัก ข้างทางและพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่านซึ่ง ปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย หรือท้องถนน

Artwork product: SANTA FE'
Real-photo product: SANTA FE'

ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจรของ SANTA FE' มีส่วนประกอบหลักคือ โครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามถนนสายหลัก ข้างทางและพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่านซึ่ง ปัจจุบันเราจะพบเห็นป้ายประเภทนี้ทุกตรอกซอกซอย หรือท้องถนน